Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Distriktsstämma 2020

22 mars

Äventyrare
Ledare
Rover
Spårare
Styrelse
Upptäckare
Utmanare

Söndagen 22:e mars kallas ni härmed till stämma i Norrköping

Dagordning enligt stadgarna:

1. Öppnande av stämman
2. Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer
• Val av en mötesordförande
• Val av en mötessekreterare
• Val av två protokolljusterare
• Val av två rösträknare
3. Fastställande av röstlängden
4. Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats
5. Fastställande av föredragningslista
6. Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse för det närmast föregående verksamhetsåret
7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning samt om beviljande av ansvarsfrihet åt distriktsstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret
8. Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Behandling av motioner och propositioner till distriktsstämman
10.Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret
11.Val av distriktsordförande
12.Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen
13.Val av revisorer och revisorssuppleanter
14.Val av sammankallande och övriga ledamöter i distriktsstämmans valberedning
15. Stängning av stämman


Plats

KFUM Norrköping
Norra Promenaden 108, 602 18 Norrköping

Stämmohandlingar

Hittar ni här

Motioner

Ska vara inne senast den 16:e februari till styrelsen@nogscout.se

Valberedning

Förslag till valberedningen ska vara inne senast 13/2 till valberedning@nogscout.se eller via formuläret


Schema för dagen

09:30 Fika och Inskrivning
10:00 Ordförande hälsar välkomna
10:10 Workshops
• HLR
• Grenvisa träffar
• Hantverk
• Utmanarträff
• Internationella utbyten
12:00 Lunch
13:00 Inskrivning för de som endast kommer på stämman
13:30 Stämman börjar
ca 15:30 Stämman klar
Vi avslutar med fika innan hemfärd för de som vill


Anmälan

Är individuell och görs senast 9/3.